نیمکت مدل دانژه
تابلو راهنمایی
پایه ترافیکی
پایه دوربین
نیمکت و سطل زباله مدل یاس
سازه ترافیکی
پایه ترافیکی
ست نیمکت و سطل زباله مدل ارغوان
ست پایه چراغ پارکی، نیمکت و سطل زباله مدل دانژه

         انواع سازه های ترافیکی
​​​​​​

پایه چراغ راهنمایی
پل عابر پیاده
هندریل - Handrail